Regulamin „Strona w Abonamencie”

Regulamin „Strona w Abonamencie”

Drogi Kliencie,

Pragniemy poinformować, że StronaBiznesu.pl świadczy usługę „Strona internetowa w Abonamencie„, która polega na stworzeniu strony internetowej, a płatność za usługę jest rozłożona na okres 24 miesięcy.

Aby korzystać z usługi, prosimy o zapoznanie się z poniższymi Regulaminem:

§1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 2. Wykonawca – Fundacja Firma Dla Każdego, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 100, 00-079 Warszawa, NIP 5252625624, REGON 362170026, zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410. Usługa realizowana przez Sebastian Kowalewski.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin
 4. Usługa – ogół działań związanych ze stworzeniem w pełni funkcjonalnej strony internetowej, wraz z wsparciem technicznym, zaprogramowaniem strony, napisaniem tekstów i stworzeniem grafik. Aktualna oferta i jej cena dostępna jest pod adresem: stronabiznesu.pl/strony-internetowe-abonament
 5. Dzieło – gotowa, wytworzona, w pełni funkcjonalna strona internetowa.
 6. Umowa – porozumienie zawarte między Zamawiającym, a Wykonawcą, którego obowiązkowymi warunkami są: 
  1. wyraźna akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego, 
  2. opłacenie pierwszej faktury pro-forma. 

§2 Przedmiot umowy i zakres usługi

 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać stronę internetową, której zakres prac został uzgodniony drogą elektroniczną. 
 2. Zakres usługi obejmuje stworzenie strony internetowej zgodnej z wytycznymi Zamawiającego oraz zapewnienie jej dostępności na serwerze przez okres trwania Umowy.
 3. Wykonanie strony internetowej rozumiane jest jako następujący zakres prac: 
  1. stworzenie w pełni funkcjonalnej strony internetowej (do 10 podstron),
  2. stworzenie szaty graficznej strony przez grafika,
  3. zaprogramowanie strony przez programistę,
  4. stworzenie bazy danych MySql oraz konta FTP, 
  5. instalacja strony internetowej na serwerze Wykonawcy, 
  6. instalacja certyfikatu bezpieczeństwa SSL Let’s Encrypt,
  7. instalacja i konfiguracja systemu CMS (Opensource WordPress)
  8. wprowadzanie na stronę multimediów dostarczonych przez Zamawiającego
  9. wykonanie strony w technologii RWD (automatycznie dopasowująca się do szerokości ekranu, w tym smartfony i tablety)
  10. optymalizacja witryny pod kątem SEO, 
  11. zaprojektowanie odpowiedniej architektury strony internetowej, w tym nawigacji przyjaznej użytkownikom i rozmieszczenia elementów na stronie,
  12. statystyki wejść na stronę (instalacja Google Analytics),
  13. ikonki mediów społecznościowych,
  14. zakup zdjęć oraz innych multimediów z licencją komercyjną, retusz oraz kompozycja na stronie zdjęć z Waszej sesji fotograficznej – do 10 sztuk
  15. wykonanie profesjonalnych tekstów (do 3000 znaków ze spacjami), 
  16. konfiguracja formularza kontaktowego,
  17. zapewnienie funkcji bloga/aktualności
  18. możliwość tworzenia nielimitowanej liczby podstron w standardowym szablonie – we własnym zakresie.
  19. zainstalowanie popupu z informacją o polityce prywatności i plikach cookies
  20. zapewnienie polityki prywatności w standardowym szablonie, 
  21. opracowanie podstawowych elementów komunikacji wizualnej (m.in, styl graficzny, kolorystyka, ikony, wybór czcionek)
 1. Objętość, tematyka oraz szczegóły Usługi zostały ustalone drogą mailową oraz na podstawie załączników (wycena/kosztorys) sporządzonych przez Wykonawcę, który wycenił swoją usługę na podstawie wykazu potrzebnych prac przedstawionego przez Zamawiającego. 
 2. Zapewnienie hostingu i utrzymania strony, tj. zapewnienie miejsca na serwerze Wykonawcy. 
 3. Przeniesienie strony internetowej na serwer Zamawiającego po okresie 2 lat.
 4. Udzielenie bezpłatnego wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Bezpłatne wsparcie obejmuje: 
  1. prace naprawcze w razie awarii, 
  2. prace rozwojowe programistyczne, 
  3. wprowadzanie tekstów i grafik, 
  4. konsultacje ze specjalistą. 
 5. Bezpłatne wsparcie techniczne ograniczone jest do maksymalnie 60 minut w miesiącu. 
 6. Akceptacja warunków współpracy jest równoważna z oświadczeniem o byciu uprawnionym do reprezentacji Zamawiającego, zgodą na zawarcie umowy z Wykonawcą, akceptacją zasad płatności i zobowiązaniem się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z tymi zasadami.

§4 Warunki współpracy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.
 2. Cena wykonania strony internetowej jest rozłożona na 24 raty, płatne co miesiąc przez Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy.
 3. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi jest opłacenie pierwszej raty, o której mowa w punkcie powyżej.
 4. Wszelkie zmiany wychodzące poza zakres Usługi, wymagają uzgodnienia z nami oraz opłacenia dodatkowych kosztów. 
 5. Przyjmując ofertę Wykonawcy i dokonując pierwszej wpłaty, Zamawiający akceptuje zasady i warunki rezygnacji z Usługi. 

§6 Odpowiedzialność stron

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowe wykonanie Usługi.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść strony internetowej oraz za jej zgodność z obowiązującym prawem. 
 3. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie lub podmiotowi, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonane działania, jak za własne. 

§5 Zobowiązania stron

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepszym interesie Zamawiającego i jego klientów zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i dodatkowymi uzgodnieniami.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów, w tym grafików, copywriterów i programistów.
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za Usługę , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami.
 4. Wykonawca oświadcza, iż: 
 1. Osoba realizująca postanowienia Umowy posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne dla wykonania dzieła; 
 2. Przedmiot umowy będzie wynikiem oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich; 
 3. od momentu otrzymania przedmiotu umowy, Zamawiający ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag i poprawek. Brak zgłoszenia zastrzeżeń, równoznaczne jest z akceptacją przedmiotu umowy; 
 4. Zamawiającemu przysługują 2 serie poprawek (wypisane w podpunktach) w sytuacji, gdy pierwotna wersja przedmiotu umowy nie spełnia oczekiwań; 
 5. Zamawiający oświadcza, iż: 
  1. zapoznał się z portfolio Wykonawcy i akceptuje styl wykonywanej przez niego pracy; 
  2. dla wykonania dzieła zobowiązuje się wydać Wykonawcy wszystkie wymagane przez niego materiały i narzędzia w terminie do 7 dni od dnia opłacenia pierwszej faktury; 
  3. udziela Wykonawcy zezwolenia na wykorzystywanie przedmiotu umowy celem promocji świadczonych przez Wykonawcę usług, w szczególności do prezentacji w portfolio Wykonawcy i przedstawiania przedmiotu umowy klientom Wykonawcy.

§5 Prawa autorskie

 1. StronaBiznesu.pl zachowuje pełne prawa autorskie do stworzonej strony internetowej oraz jej elementów.
 2. Zamawiający ma prawo korzystać z witryny internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem. 

§7 Terminarz

 1. Za termin rozpoczęcia Dzieła uznaje się dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na koncie Wykonawcy. 
 2. Termin zakończenia prac przez Wykonawcę i wykonania Dzieła powinien nastąpić w ciągu 60 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Terminy wskazane w niniejszym paragrafie ulegają wydłużeniu w takim samym stosunku w jakim Zamawiający opóźnił się z przekazaniem Wykonawcy materiałów i informacji wskazanych w § 1ust. 3 Umowy.

§8 Warunki płatności

 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8856 złotych netto, słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych netto +VAT.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych faktur VAT, w 24 transzach/ratach w wysokości 369 zł netto + VAT każda.
 3. Transze/raty będą płatne co miesiąc, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Zamawiającego.
 4. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumencie księgowym.
 5. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT drogą elektroniczną w formacie dokumentu PDF. 
 6. Cena zostanie powiększona o należne 23% podatku VAT. 
 7. Za datę płatności uznaje się datę uznania kwoty na rachunku Wykonawcy. 
 8. Usługa nie ma charakteru ciągłego, a rozłożenie płatności na raty ma na celu zachowanie płynności finansowej Wykonawcy i Zamawiającego. 
 9. W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający ma obowiązek zapłacić całość wynagrodzenia, pomniejszoną o już wpłacone raty. 
 10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 

§7 Gwarancja i odpowiedzialność za wady

 1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu produkt wolny od wad.
 2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od daty wykrycia wady. 
 4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 30 dni od powiadomienia go o wadach. 
 5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad przedmiotu niniejszej umowy
 6. Zobowiązuje się przyjąć przedmiot umowy w formie ustalonej w Umowie. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy zawiera wady o charakterze jakościowym, niezgodne z ustaleniami słownymi lub mailowymi pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wezwie go do usunięcia ww. wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy; 
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości Dzieła będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
 8. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. W razie gdy zwłoka w wykonaniu Dzieła przekracza 60 dni od umówionego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Wykonawca ma prawo od odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wysłania żądania do wykonania swojego zobowiązania. 
 3. Aby odstąpić od umowy, Zamawiający musi poinformować Wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby odstąpić od umowy, Zamawiający musi pokryć dotychczasowe koszty wykonania Usługi, które poniósł Wykonawca.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Wykonawcą, a Zamawiającym.
 3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.

§11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności. 

Bezpłatna konsultacja

Zaproponujemy Ci tylko takie rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twojego biznesu. Wypełnij poniższy formularz, a w ciągu 24 godzin zadzwoni do Ciebie nasz Specjalista i przeprowadzi Cię przez proces, krok po kroku. Pracujemy Poniedziałek – Piątek w godzinach 9:00 – 15:00.

Bezpłatna konsultacja

Wypełnij poniższy formularz, a w ciągu 24 godzin zadzwoni do Ciebie nasz Specjalista i przeprowadzi Cię przez proces, krok po kroku.

Pracujemy Poniedziałek – Piątek w godzinach 9:00 – 15:00.